zachmurzenie małe
18°
18°
wtorek
Reklama
Jest praca w Urzędzie Gminy Lipie
08 lutego 2023 r. | 14:29
0

Urząd Gminy Lipie poszukuje referenta ds. oświaty na cały etat. Dokumenty należy złożyć do 21 lutego.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

DANE JEDNOSTKI:

- nazwa Urząd Gminy Lipie

- adres ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie

- tel., fax: (034) 3188032 - 35, e-mail:   sekretariat@uglipie.pl

OFEROWANE STANOWISKO PRACY- Referent ds.  oświaty – cały etat.

 

DATA OGŁOSZENIA NABORU: 08.02.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH: do 21.02.2023 r.

WYMAGANIA ZWIAZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych i rachunkowości budżetowej, ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o rzemiośle, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy o ochronie danych osobowych;
 2. doświadczenie zawodowe: praca w jednostkach samorządu terytorialnego/ administracji publicznej, w jednostkach oświatowych, związana z wykonywaniem czynności będących przedmiotem niniejszego konkursu (minimum jeden rok);
 3. obsługa komputera w środowisku MS Office, znajomość zasad techniki biurowej
  z zastosowaniem komputera;
 4. prawo jazdy kat. B.

Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, okres prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzone kopiami świadectw pracy lub
w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia oraz innymi dokumentami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów i pracowników gminnych placówek oświatowych oraz Gminnego Żłobka w Lipiu, w tym przygotowywanie dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnianiem i wynagradzaniem.
 2. Sporządzanie umów o przyznanie pożyczek mieszkaniowych wynikających
  z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla zatrudnionych
  w placówkach oświatowych  gminy Lipie.
 3. Składanie do ZUS zaświadczeń o wysokości osiągniętego dochodu dla zatrudnionych
  w placówkach emerytów i rencistów, kompletowanie wniosków o emerytury i renty.
 4. Sporządzanie wymaganych sprawozdań, w tym w ramach Systemu Informacji Oświatowej.
 5. Prowadzenie techniką komputerową ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach i Gminnego Żłobka w Lipiu, zgodnie z ustawą
  o rachunkowości.
 6. Prowadzenie kart wydatków, rejestru dochodów i sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych w/w jednostek.
 7. Sporządzanie na koniec każdego okresu sprawozdawczego zestawienia obrotów
  i sald w/w jednostek.
 8. Prowadzenie kont Zespołu 2 – Rozrachunki i rozliczenia.
 9. Rozliczanie osób ze świetlic szkolnych, przedszkoli i żłobka z zebranych odpłatności za wyżywienie i opłaty za ponadwymiarowe godziny pobytu dzieci w przedszkolach.
 10. Rozliczanie intendentek z przedszkoli i świetlic szkolnych z prowadzenia dokumentacji dotyczącej dożywiania i ich księgowanie.
 11. Księgowanie operacji związanych z funkcjonowaniem Funduszu Socjalnego.
 12. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 13. Nadzór nad realizacją obowiązku nauki przez uczniów.
 14. Sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 15. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących realizacji zadań oświatowych przez gminę.
 16. Prowadzenie spraw związanych z rekrutacją do szkół i przedszkoli.
 17. Współpraca przy tworzeniu projektów organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych.
 18. Opracowywanie projektów regulaminu wynagradzania oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego.
 19. Współpraca z dyrektorami szkół, związkami zawodowymi, Kuratorium Oświaty i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
 20. Obsługa funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
 21. Sporządzanie dokumentacji związanej z:

- tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją placówek oświatowych;

- nadawaniem stopnia nauczyciela mianowanego;

- zatwierdzaniem projektów organizacyjnych placówek;

- powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów;

 1. Prowadzenie spraw związanych ze stypendiami Wójta Gminy Lipie – uczniowskimi
  i sportowymi.
 2. Prowadzenie rejestru żłobków oraz obsługa portalu Informacyjno-Usługowego
  Empatia MRPiPS w zakresie spraw dotyczących żłobka.
 3. Realizacja zadań i obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych
  osobowych.
 4. Właściwe przechowywanie i zabezpieczanie akt prowadzonych spraw, w tym akt
  osobowych dyrektorów placówek oświatowych Gminy Lipie.

26.Redagowanie i dostarczanie, zgodnie z zakresem wykonywanych obowiązków,
pracownikowi odpowiedzialnemu za udostępnianie informacji publicznej i obsługę BIP, informacji publicznej - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

27.Redagowanie oraz dostarczanie, w formie elektronicznej, informacji przeznaczonych
do publikacji na stronie internetowej Urzędu lub/i w czasopiśmie gminnym, zgodnie  z
zakresem wykonywanych obowiązków.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – Lipie, ul. Częstochowska 29,
 • praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca bezpośredniej współpracy
  z pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Lipie oraz dyrektorami i pracownikami gminnych placówek oświatowych, a także z klientem zewnętrznym.

Wskaźnik zatrudnienia:

W styczniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lipie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (do pobrania załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • życiorys zawodowy /CV/ - z przebiegiem nauki i opisem dotychczasowej kariery zawodowej, przedstawieniem dodatkowych umiejętności, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem [adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania] – odręcznie podpisany,
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje - wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia oraz inne dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej,

(oświadczenia do pobrania załącznik nr 2 do ogłoszenia),

 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz
  z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Lipie jest Wójt Gminy Lipie z siedzibą ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, tel.: 34 31 88 032, adres e-mail: sekretatiat@uglipie.pl
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Marcin Karpik, tel. 34 318 80 32, wew. 36, e-mail: iod@lipie.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko Referent ds. oświaty, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h RODO, Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty zakończenia naboru dla osób niezatrudnionych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie aplikacji Pani/Pana bez rozpatrzenia.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

 1. W zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę
  z adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze – Referent ds. oświaty” osobiście, w sekretariacie Urzędu Gminy Lipie w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  21 lutego 2023 r. w godzinach pracy Urzędu lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42 –165 Lipie.
 2. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy w Lipiu.
 3. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
 4. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerem:

34/ 3188032 –35 w 34, 41.

UWAGI:

 • Nabór na w/w stanowisko przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Lipie.
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu.
 • Informacja o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru zostanie podana na stronie BIP gminy Lipie.
 • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie oraz
  nie spełniające wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie
 • Osoby, których dokumenty aplikacyjne zostaną odrzucone nie będą informowane.
 • Komisja wyłoni kandydata na stanowisko i przedstawi Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej
  i na stronie BIP gminy Lipie, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału dokumentów.
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *