słabe opady deszczu
11°
11°
wtorek
Reklama
fot. Google Street View
Jest praca w Urzędzie Gminy Lipie. Można zarobić blisko sześć razy mniej niż wójt!
28 stycznia 2022 r. | 14:08
0

Wójt Gminy Lipie poszukuje do pracy w Urzędzie Gminy Lipie referenta ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych. Można zarobić blisko 3300 zł. Jest to praca na zastępstwo.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

DATA OGŁOSZENIA NABORU: 27.01.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 11.02.2022 r.

WYMAGANIA ZWIAZANE ZE STANOWISKIEM:
1. wykształcenie wyższe,
2. obywatelstwo polskie,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. nieposzlakowana opinia,
5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):
1. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych,
kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, o ochronie
danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów prawa
dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych w tym z UE;
2. doświadczenie zawodowe (mile widziane): praca w jednostkach samorządu
terytorialnego/ administracji publicznej, związana z wykonywaniem czynności
będących przedmiotem niniejszej oferty;
3. obsługa komputera w środowisku MS Office, znajomość zasad techniki biurowej
z zastosowaniem komputera;
4. prawo jazdy kat. B.

Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, okres
prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzone kopiami świadectw pracy lub
w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym
okres zatrudnienia oraz innymi dokumentami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Wykonywanie zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania,
przeprowadzania i dokumentowania postępowań o udzielanie zamówień publicznych
zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Określanie trybu postępowania o zamówienie publiczne.
3. Sprawowanie kontroli nad prawidłowym oszacowaniem wartości przedmiotu
zamówienia w zakresie zgodności z odpowiednim Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego
podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.
4. Opracowywanie projektów Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5. Porozumiewanie się z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości i zapytań do
Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie procedury przetargowej w trakcie
trwania postępowania.
6. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców.
7. Ocena ofert.
8. Przedstawianie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia
postępowania.
9. Informowanie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych
oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania.
10. Dokumentowanie podejmowanych w postępowaniu czynności polegających na
sporządzaniu protokołu postępowania wraz z załącznikami.
11. Udział w pracach komisji przetargowej i ich obsługa kancelaryjna.
12. Prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień, rejestru umów z kontrahentami,
dotyczących zakupu towarów, usług i robót budowlanych, monitoring wydatków.
13. Opracowywanie analiz, ocen i informacji dotyczących powierzonych zadań.
14. Archiwizacja dokumentacji zamówień publicznych.
15. Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych z zakresu zamówień publicznych.
16. Opracowywanie programów pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł
finansowania, w tym z Unii Europejskiej.
17. Opracowywanie wniosków i kierowanie ich do właściwych organów w celu pozyskania
środków finansowych na realizację zadań gminnych z funduszy zewnętrznych, w tym
z Unii Europejskiej.
18. Monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy
zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz ocena ich wykonania.
19. Współdziałanie z innymi pracownikami Urzędu w zakresie wykonywanych zadań, w
tym z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji i innych zadań
finansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej.
20. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania
funduszy krajowych i unijnych.
21. Wykonywanie zadań związanych z kulturą, sportem, turystyką i rekreacją.
22. Realizacja zadań i obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
23. Redagowanie i dostarczanie, zgodnie z zakresem wykonywanych obowiązków,
pracownikowi odpowiedzialnemu za udostępnianie informacji publicznej i obsługę
BIP, informacji publicznej – zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
24. Redagowanie informacji przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej gminy
i/lub w czasopiśmie gminnym, zgodnie z zakresem wykonywanych obowiązków.

Warunki pracy:
• pełny wymiar czasu pracy – umowa o pracę na zastępstwo,
• miejsce pracy – Lipie, ul. Częstochowska 29,
• praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca bezpośredniej współpracy
z pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Lipie
oraz kierownikami i pracownikami jednostek organizacyjnych gminy, a także kontaktu
z klientem zewnętrznym.
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
• kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (do pobrania załącznik nr 1 do ogłoszenia),
• życiorys zawodowy /CV/ - z przebiegiem nauki i opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
przedstawieniem dodatkowych umiejętności, z podaniem danych umożliwiających kontakt z
kandydatem [adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania] – odręcznie podpisany,
• list motywacyjny - odręcznie podpisany,
• odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów, świadectw lub innych dokumentów
potwierdzających posiadane kwalifikacje - wykształcenie,
• kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane
doświadczenie zawodowe,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
• oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej,
(oświadczenia do pobrania załącznik nr 2 do ogłoszenia),

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Lipie
jest Wójt Gminy Lipie z siedzibą ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, tel.: 34 31 88 032, adres
e-mail: sekretatiat@uglipie.pl
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Marcin Karpik, tel. 34 318 80 32, wew. 36,
e-mail: iod@lipie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu
rekrutacji na wolne stanowisko Referent ds. zamówień publicznych
i pozyskiwania środków zewnętrznych – na zastępstwo, a w przypadku zatrudnienia w celu
realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h RODO,
Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty
zakończenia naboru dla osób niezatrudnionych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia
zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych
jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie
aplikacji Pani/Pana bez rozpatrzenia.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:
1. W zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę
z adnotacją: „Nabór na zastępstwo, na stanowisko – Referent ds. zamówień
publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych” osobiście, w sekretariacie
Urzędu Gminy Lipie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2022 r. w
godzinach pracy Urzędu lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Lipie, ul.
Częstochowska 29, 42 –165 Lipie.
2. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich
wpływu do Urzędu Gminy w Lipiu.
3. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
4. Dodatkowe informacje o ofercie pracy można uzyskać telefonicznie pod numerem:
34/ 3188032 –35 w 34, 41.

  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *