zachmurzenie małe
18°
18°
wtorek
Reklama
Jest praca w Urzędzie Gminy Lipie!
16 października 2020 r. | 14:12
2

Gmina Lipie ogłosiła nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. finansowo-księgowych oświaty w Urzędzie Gminy Lipie.

Jest to praca na cały etat.

Ogłoszenie znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

DANE JEDNOSTKI:
- nazwa Urząd Gminy Lipie
- adres ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie
- tel., fax: (034) 3188032 - 35, e-mail: sekretariat@uglipie.pl

OFEROWANE STANOWISKO PRACY:
Referent ds. finansowo-księgowych oświaty – cały etat.
DATA OGŁOSZENIA NABORU: 12.10.2020 r.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH: do 22.10.2020 r.

WYMAGANIA ZWIAZANE ZE STANOWISKIEM:
1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, administracja, zarządzanie,
finanse i rachunkowość),
2. obywatelstwo polskie,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. nieposzlakowana opinia,
5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):
1. znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym i pracownikach
samorządowych, Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania
administracyjnego, ustawy o finansach publicznych i rachunkowości budżetowej,
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o
systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych;
2. doświadczenie zawodowe: praca w jednostkach samorządu terytorialnego/
administracji publicznej, w jednostkach oświatowych, związana z wykonywaniem
czynności będących przedmiotem niniejszego konkursu;
3. znajomość obsługi programu płacowego Korelacja Płace, Płatnik, PFRON, GUS,
bankowości elektronicznej, znajomość oprogramowania do obsługi finansowej
placówek oświatowych, obsługa komputera w środowisku MS Office, znajomość
zasad techniki biurowej z zastosowaniem komputera;
4. prawo jazdy kat. B.

Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, okres
prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzone kopiami świadectw pracy lub
w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym
okres zatrudnienia oraz innymi dokumentami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Sporządzanie list płac dla pracowników jednostek oświatowych gminy i Gminnego
Żłobka, w tym: list wynagrodzeń zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie,
umowę o dzieło i inne; list zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, list
ekwiwalentów, nagród, odpraw, wyrównań, „13- pensji” itp. w systemie „Płace
Korelacja Kraków”.
2. Prowadzenie ewidencji wypłat zasiłków chorobowych, macierzyńskich
i opiekuńczych. Przygotowywanie dokumentów do ZUS dotyczących wypłat
świadczeń.
3. Naliczanie średniej godzin za czas urlopu wypoczynkowego nauczycieli.
4. Naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i FP.
5. Przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS pracowników
w/w jednostek i członków ich rodzin w systemie „Płatnik”.
6. Naliczanie, pobór i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
sporządzanie elektronicznych deklaracji PIT-11 oraz deklaracji rocznych.
7. Sporządzanie deklaracji i odprowadzanie składek PFRON w systemie „E-PFRON”.
8. Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń i potrąceń od wynagrodzeń pracowników
oświaty w systemie elektronicznym.
9. Sporządzanie elektronicznych sprawozdań z zakresu płac w systemie GUS.
10. Wydawanie zaświadczeń i prowadzenie stosownego rejestru.
11. Prowadzenie zaopatrzenia placówek oświatowych w czasopisma, opłacanie
abonamentu RTV placówek.
12. Prowadzenie w systemie „FK- KORELACJA Kraków„ na podstawie dokumentów
księgowych w porządku chronologicznym i systematycznym, zgodnie z ustawą
o rachunkowości, księgowości syntetycznej i analitycznej łącznie z Wydzielonym
Rachunkiem Dochodów oraz Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
następujących placówek:
- Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie.
13. Uzgadnianie zapisów kont w ujęciu syntetycznym i analitycznym następujących
placówek:
- Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie.
14. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków
budżetowych jednostek:
- Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie.
15. Rozliczanie osób ze świetlic szkolnych i przedszkoli z zebranych odpłatności za
wyżywienie z w/w jednostek oświatowych.
16. Rozliczanie intendentek z przedszkoli i świetlic szkolnych z prowadzenia
dokumentacji dotyczącej dożywiania i ich księgowanie z w/w jednostek
oświatowych.
17. Sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska na podstawie zużycia opału
w poszczególnych placówkach w/w jednostek oświatowych.
18. Księgowanie operacji finansowo – księgowych związanych z funkcjonowaniem
Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
19. Prowadzenie spraw związanych ze stypendiami Wójta Gminy Lipie – uczniowskimi i
sportowymi.
20. Realizacja zadań i obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych
osobowych.
21. Redagowanie i dostarczanie, zgodnie z zakresem wykonywanych obowiązków,
pracownikowi odpowiedzialnemu za udostępnianie informacji publicznej i obsługę
BIP, informacji publicznej - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
22. Redagowanie oraz dostarczanie, w formie elektronicznej, informacji przeznaczonych
do publikacji na stronie internetowej urzędu lub/i w czasopiśmie gminnym, zgodnie
z zakresem wykonywanych obowiązków.

Warunki pracy:
• pełny wymiar czasu pracy,
• miejsce pracy – Lipie, ul. Częstochowska 29,
• praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca bezpośredniej współpracy
z pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Lipie, dyrektorami
i pracownikami gminnych placówek oświatowych, a także z klientem zewnętrznym.

Wskaźnik zatrudnienia:
We wrześniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy
Lipie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
• kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (do pobrania załącznik nr 1 do ogłoszenia),
• życiorys zawodowy /CV/ - z przebiegiem nauki i opisem dotychczasowej kariery
zawodowej, przedstawieniem dodatkowych umiejętności, z podaniem danych
umożliwiających kontakt z kandydatem [adres e-mail, numer telefonu lub adres
zamieszkania] – odręcznie podpisany,
• list motywacyjny - odręcznie podpisany,
• odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów, świadectw lub innych dokumentów
potwierdzających posiadane kwalifikacje - wykształcenie,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
• oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej,
(oświadczenia do pobrania załącznik nr 2 do ogłoszenia),
• osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2
ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.2 odpowiedzi na “Jest praca w Urzędzie Gminy Lipie!”

  1. Rębielice pisze:

    Jeżeli chodzi o oświatę to się nie dziwię że się zwolniło miejsce …

  2. Mieszkaniec pisze:

    Ciekawe czemu ludzie tak szybko odchodzą z pracy w gminie? Hahha. Ciekawe ile wytrzyma pożalsięboże “radca prawny” która robi wszystko co chce wójt. Dobry prawnik nie chciałby nic mieć doczynienia z gminą Lipie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *