zachmurzenie duże
21°
21°
sobota
Reklama
Nowy okres zasiłkowy w GOPS w Lipiu
06 sierpnia 2023 r. | 19:59
0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu jako organ prowadzący postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przypomina o nowym okresie zasiłkowym 2023/2024 w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, w którym podstawą do przyznania świadczeń będą dochody rodziny za 2022 rok z uwzględnieniem zmian (takich jak np. utrata lub uzyskanie dochodu) mających miejsce w roku 2022 lub po roku 2022.

 1. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się 1 listopada i trwa do 31 października roku następnego. Przyjmowanie wniosków elektronicznych rozpoczęło się od 1 lipca 2023 r., a składanie ich osobiście w siedzibie GOPS w Lipiu i w formie papierowej − od 1 sierpnia 2023 r.

W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów:

 • do 31 sierpnia br. − wypłata świadczenia za listopad nastąpi do 30 listopada br.,
 • we wrześniu i październiku br. – wypłata świadczenia za listopad i grudzień nastąpi do 31 grudnia br.,
 • w listopadzie i grudniu br. – wypłata świadczenia za okres od miesiąca złożenia wniosku nastąpi do 28 lutego 2024 r.

UWAGA! W przypadku wniosków złożonych w grudniu świadczenie przysługuje od grudnia (czyli wówczas nie przysługuje już świadczenie za listopad).

Bez zmian pozostają aktualnie obowiązujące wysokości świadczeń oraz kryteria dochodowe uprawniające do ich pobierania.

Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego:

 • 674 zł na osobę,
 • 764 zł na osobę, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko.
 1. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Nowy okres zasiłkowy w funduszu alimentacyjnym rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września roku następnego. Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy, podobnie jak w przypadku świadczeń rodzinnych, rozpoczęło się elektronicznie od 1 lipca 2023 r., a osobiście w siedzibie GOPS w Lipiu i w formie papierowej − od 1 sierpnia 2023 r.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w terminie:

 • od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. – wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31 października 2023 r.,
 • od 1 września do 30 września br. – wypłata świadczenia za październik nastąpi do 30 listopada 2023 r.,
 • od 1 października do 31 października br. – wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31 grudnia 2023 r.,
 • od 1 listopada do 30 listopada br. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 stycznia 2024 r.,
 • od 1 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2024 r.

UWAGA! W przypadku wniosków złożonych w listopadzie świadczenie przysługuje od listopada (czyli wówczas nie przysługuje już świadczenie za październik). W przypadku wniosków złożonych w grudniu świadczenie przysługuje od grudnia (czyli wówczas nie przysługują już świadczenia za październik i listopad).

Kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego wzrasta i od 1 października 2023 r. wynosić będzie 1209,00 zł na osobę.

Ponadto GOPS w Lipiu informuje, że wnioskodawca nie pobiera zaświadczeń z urzędu skarbowego o dochodzie, przychodzie lub wysokości należnego podatku dochodowego w roku 2022. Po złożeniu wniosku organ właściwy samodzielnie pozyskuje informacje o sytuacji dochodowej wnioskodawcy i członków jego rodziny za pomocą odpowiednich systemów elektronicznych.

Jedynie w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny wnioskodawca składa dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, umowę zlecenie, PIT 11 za 2022 r.) W przypadku uzyskania dochodu po roku 2022 wnioskodawca przedkłada dokument określający datę osiągnięcia dochodu oraz zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodu netto osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

O wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (np. uzyskanie dochodu, zmiana składu rodziny, niekontynuowanie nauki przez dziecko, wyjazd członka rodziny do pracy poza granice kraju i inne) świadczeniobiorca jest zobowiązany poinformować organ wypłacający wnioskowane świadczenia.

Formularze i druki dostępne są w siedzibie GOPS w Lipiu oraz na stronie www.lipie.pl w zakładce: Pomoc społeczna/Świadczenia rodzinne

(https://www.lipie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=150).

Wnioski można składać:

1. Osobiście w GOPS w Lipiu lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, tel. 343 188 033 w. 54.

2. Przez internet:

 • za pomocą portalu Empatia (www.empatia.mrpips.gov.pl),
 • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (www.pue.zus.pl),
 • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl),
 • za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych, świadczących usługi drogą elektroniczną. /UG/


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *