zachmurzenie umiarkowane
wtorek
Reklama
Będzie modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Lipie
23 lutego 2022 r. | 13:25
0

Urząd Gminy Lipie ogłosił przetarg na dobudowę oraz modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie.

Przedmiot zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn.: Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie – dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie”, w zakresie:

część 1: Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Lipie w obrębie miejscowości Parzymiechy dla 170 opraw oświetlenia.

Celem zadania jest wykonanie wymiany opraw oświetleniowych starego typu na nowoczesne LED w ilości łącznej 170 sztuk na oprawy LED:
MOC FAKTYCZNA OPRAWY W WATT 27 - 48 szt.
MOC FAKTYCZNA OPRAWY W WATT 35 - 34 szt.
MOC FAKTYCZNA OPRAWY W WATT40,5 - 57 szt.
MOC FAKTYCZNA OPRAWY W WATT 51,5 - 31 szt.

Zadanie należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją. Przygotować końcową dokumentację powykonawczą, którą należy uzgodnić z Z.E. Tauron. Szczegółowy opis zadania wraz z specyfikacjami został opisany w dokumentacji projektowej wraz z załącznikami do projektu (schematy jednokreskowe obwodów podlegających modernizacji, przedmiar, SSTWiOR, Obliczenia fotometryczne Dialux).

część 2: Dowieszenie nowych punktów oświetleniowych w obrębie istniejących obwodów z wykorzystaniem funkcjonujących słupów napowietrznej sieci skojarzonej (dogęszczenie oświetlenia) na podstawie uproszczonego projektu. Celem zadania jest uzupełnienie oświetlenia LED w obrębie istniejących obwodów poprzez zabudowanie właściwych wysięgników oraz opraw LED o mocy zgodnej z obecnie funkcjonującą dla danych odcinków oświetleniowych. Zabudowane nowe oprawy LED należy przyłączyć do istniejącej sieci zasilania oświetleniem ulicznym wraz z uwzględnieniem właściwych zabezpieczeń oraz elementów przyłączeniowych, okablowania. Nowe oprawy będą instalowane na istniejących słupach sieci skojarzonej bez opraw oświetleniowych pomiędzy słupami z istniejącą już oprawą LED należy zabudować oprawy nie odbiegające kolorem, kształtem, gabarytem, mocą, typem układu optycznego tak aby uzyskać spójność wizualną oraz oświetleniową dla całego obwodu. Należy wykonać uproszczony projekt wykonawczy w oparciu o warunki wydane przez Z.E. Tauron dla każdego z obwodów podlegającego dogęszczeniu wraz z schematami jednokreskowymi, a następnie uzgodnić go z Z.E. Tauron oraz Inwestorem. Ze względu na fakt, iż planowane zadanie jest w obrębie zmodernizowanych już obwodów oświetleniowych na oprawy LED wykonanie zadanie nie przekroczy mocy łącznej określonej dla danego obwodu z punktu sterowania oświetleniem ulicznym. Dla tego zadania obowiązuje specyfikacja techniczna opraw LED uwzględniona w dokumentacji projektowej dla zadania 1.Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Lipie w obrębie miejscowości Parzymiechy dla 170 opraw oświetlenia.

część 3: Zaprojektuj i zbuduj całkowicie nowe odcinki oświetlenia w oparciu o wcześniej przygotowany, kompletny projekty budowlany/wykonawczy z uzyskaniem wszystkich dokumentów formalnych, map geodezyjnych, uzgodnień oraz zgód na wykonawstwo. Realizację budowy oświetlenia na podstawie wcześniej przegotowanej, kompletnej dokumentacji projektowej polegającą na budowie nowej linii kablowej wraz z budową nowych słupów oświetleniowych i opraw LED, z przyłączeniem do funkcjonujących obwodów oświetleniowych, jeśli projekt wykonawczy uwzględni taką możliwość lub budowa nowej szafki sterowania oświetleniem ulicznym wraz z nowym punktem rozliczania energii i przyłączaniem do sieci energetycznej. Zamawiający koncepcyjnie przewiduję budowę oświetlenia jako linia napowietrzna z słupami betonowymi wirowanymi z wysięgnikiem rurowym 1,5m 5* zwieńczonym wytypowana oprawą LED. Przewiduję się budowę oświetlenia w odstępach pomiędzy kolejnymi słupami co około 50m w możliwie bliskim sąsiedztwie pasa drogi, tak aby nowo projektowane i budowane oświetlenie miała charakter drogowy.

Oferty można składać do 25 lutego.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *