słabe opady deszczu
11°
11°
wtorek
Reklama
Jutro sesja absolutoryjna Rady Gminy Lipie
17 czerwca 2020 r. | 12:14
0

W czwartek 18 czerwca w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się sesja Rady Gminy Lipie, podczas której radni będą głosować za absolutorium dla Wójta Gminy Lipie.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Zdalne wystąpienie przedstawiciela firmy TAURON na temat planowanych działań na terenie gminy Lipie w 2020 r.
 7. Zdalne wystąpienie przedstawiciela GDDKiA w Katowicach dotyczące budowy chodnika przy DK 42 Kleśniska – Parzymiechy.
 8. Zdalne wystąpienie przedstawiciela firmy WilkowieckoNet na temat świadczonych usług światłowodowych na terenie gminy Lipie.
 9. Zdalne wystąpienie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa w zakresie przygotowania PSG do gazyfikacji gminy Lipie.
 10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2019 – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu za rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019 – Przewodnicząca GKRPA w Lipiu, Henryka Siejka.
 13. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 14. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 15. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XX Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska. 
 16. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 17. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 18. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 15 maja 2020 r. do 18 czerwca 2020 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 19. Prezentacja Raportu o stanie gminy Lipie za rok 2019 – Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia. 
 20. Debata nad Raportem o stanie gminy Lipie za rok 2019
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipie wotum zaufania.
 22. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
  1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie; (opinia 1)
  2. odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie; (opinia 2)
  3. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (opinia 2)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.(XXI/.../2020)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2019.(XXI/.../2020)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/72/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno -przedszkolnych oraz w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie.(XXI/.../2020)
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 29. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Lipie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *