zachmurzenie umiarkowane
19°
19°
piątek
Reklama
Radni podniosą sobie wysokość diet
15 grudnia 2021 r. | 13:35
0

W środę 29 grudnia o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się sesja Rady Gminy Lipie, podczas której radni podniosą sobie wysokość diet. Nie znamy jeszcze dokładnych stawek. Mają zostać ustalone na komisjach.

Podczas tej sesji, oprócz podwyższenia swoich diet, radni podejmą uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 17 grudnia 2021 r. do 29 grudnia 2021 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w/w okresie.
 9. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.
 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.(opinia)
 11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031.(opinia)
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 rok Gminy Lipie. (opinia)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031.(XLII/.../2021)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2022.(XLII/.../2021)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.(XLII/.../2021)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.(XLII/.../2021)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2022 rok. (XLII/.../2021)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.(XLII/.../2021)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipie na lata 2021-2027.(XLII/.../2021)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.(XLII/.../2021)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXI/142/2004 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2004 roku.(XLII/.../2021)
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski, uwagi radnych.
 25. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy Lipie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *