zachmurzenie duże
13°
13°
niedziela
Reklama
fot. facebook.com/Zespół-Szkolno-Przedszkolny-W-Parzymiechach-198521577226811
Można już składać wnioski o stypendia szkolne!
07 września 2022 r. | 13:29
0

Do 30 września br. można składać wnioski o stypendium Wójta gminy Lipie dla uzdolnionych uczniów. Stypendia przyznawane są uczniom pobierającym naukę na terenie gminy Lipie, którzy w poprzednim roku szkolnym (2021/2022) osiągnęli wysokie wyniki w nauce lub są laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz konkursów wiedzowych o trójstopniowej organizacji. Do ubiegania się o stypendium w nauce uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych gminy Lipie.

Stypendium jest przyznawane jednorazowo raz w roku za osiągnięcia zdobyte w poprzednim roku szkolonym. Jednemu uczniowi za dany rok szkolny, może być przyznane tylko jedno stypendium, tj. za najlepszy z osiągniętych wyników. Przyznaje się wówczas stypendium w najwyższej wysokości.

Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku. Wniosek pobrać można w szkole, do której uczeń uczęszcza.

Do wniosku należy dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia lub zaświadczenie potwierdzające średnią ocen w poprzednim roku szkolnym. /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *