słabe opady deszczu
11°
11°
wtorek
Reklama
Przed nami sesja budżetowa
08 grudnia 2023 r. | 13:42
0

21 grudnia w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się sesja Rady Gminy Lipie, podczas której radni przyjmą budżet na 2024 rok.

Początek o godz. 13:00.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Sekretarza obrad.
Przyjęcie protokołu z LXXI Sesji Rady Gminy Lipie.
Powołanie Komisji Uchwał.
Wystąpienie zaproszonych gości.
Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące pracy Urzędu Gminy Lipie.
Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
Prezentacja inwestycji gminnych, powiatowych i krajowych prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Klaudia Cieśla – Jasiak.
Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LXXI Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu gminy na 2024 rok.
Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034.
Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.
Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Lipie.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2024.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2024 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 w Gminie Lipie.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność na rzecz ich użytkowników wieczystych w ramach realizacji roszczenia.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Lipie w miejscowości Albertów.
Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 1 grudnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w/w okresie.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
Zakończenie obrad LXXII Sesji Rady Gminy Lipie.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *