zachmurzenie umiarkowane
wtorek
Reklama
Radni znowu będą głosować przeciwko funduszowi sołeckiemu
25 lutego 2022 r. | 13:23
0

W czwartek 3 marca w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się sesja Rady Gminy Lipie, podczas której radni kolejny raz nie wyrażą zgodę na fundusz sołecki na 2023 rok.

Początek o godz. 9:00.

PAWEŁ GĄSIORSKI

porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XLIV Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 12. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 13. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 22 stycznia 2022 r. do 3 marca 2022 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(XLVI/.../2022)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. (XLVI/.../2022)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach. (XLVI/.../2022)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. (XLVI/.../2022)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031. (XLVI/.../2022)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2023 rok. (XLVI/.../2022)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lipie uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. (XLVI/.../2022)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2022 rok. (XLVI/.../2022)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lipie ze środków budżetu Gminy Lipie. (XLVI/.../2022)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy. (XLVI/.../2022)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskażników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. (XLVI/.../2022)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w Lipiu ul. Stawowa 1. (XLVI/.../2022)
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych, położonych w Lipiu ul. Stawowa 1. (XLVI/.../2022)
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w Lipiu ul. Częstochowska. (XLVI/.../2022)
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Lipiu ul. Czereśniowa. (XLVI/.../2022)
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek pod zabudowę w Parzymiechach ul. Częstochowska. (XLVI/.../2022)
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w Dankowie, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania i powiększenie nieruchomości przyległej. (XLVI/.../2022)
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w Szyszkowie, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania i powiększenie nieruchomości przyległej. (XLVI/.../2022)
 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek w Szyszkowie. (XLVI/.../2022)
 34. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. (XLVI/.../2022)
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu. (XLVI/.../2022)
 36. Interpelacje i zapytania radnych.
 37. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 38. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Lipie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *