intensywne opady deszczu
20°
20°
piątek
Reklama
fot. policja.pl
Trwa rekrutacja do służby w policji
03 stycznia 2024 r. | 12:06
0

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że trwa nabór kandydatów do służby w Policji na rok 2024. Osoby zainteresowane służbą mogą składać dokumenty w komórkach kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji województwa śląskiego.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Spośród kandydatów preferuje się dodatkowymi punktami (w ilości jak niżej) osoby posiadające następujące wykształcenie lub umiejętności:

 • Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami (10 pkt.)
 • Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny (8 pkt.)
 • Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny (7 pkt.)
 • Wykształcenie średnie, średnie branżowe  (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) (7 pkt.)
 • Tytułu ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (6 pkt.)
 • Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych (6 pkt.)
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” (5 pkt.)
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii „C” (5 pkt.)
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii C+E (5 pkt.)
 • Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (5 pkt.)
 • Uprawnienia ratownika wodnego (5 pkt.)
 • Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawnień turystyki wodnej (5 pkt.)
 • Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych (4 pkt.)
 • Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (4 pkt.)
 • Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 ww. rozporządzenia (2 pkt.)

WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

 • podanie o przyjęcie do służby;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały do wglądu);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób, wobec których przeprowadzono kwalifikację wojskową – uregulowany stosunek do służby wojskowej jest wymagany na dzień przyjęcia do służby w Policji;
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
 • kserokopia prawa jazdy (oryginał do wglądu), jeżeli kandydat posiada uprawnienia do kierowania pojazdem.

Dokumenty składa się osobiście w komórkach kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji województwa śląskiego w godzinach ich urzędowania. W przypadku Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu stawiennictwa – tel. 47 857 1218, 47 857 1502, 47 857 1503.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.

POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY W TOKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

 • wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (składa się ją w terminie i miejscu wskazanym kandydatowi przez przedstawiciela komórki do spraw doboru lub przedstawiciela komórki do spraw ochrony informacji niejawnych).

Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w miejscu składania dokumentów, a także ze strony internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz ze strony internetowej KWP w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl).

Podstawę prawną procedury doboru do służby w Policji stanowią przepisy art. 25 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. Z 2023 r. poz. 606).

Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl) i Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2024 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla garnizonu śląskiego następująco:

 • 4 marca
 • 24 kwietnia
 • 8 lipca
 • 9 września
 • 30 października
 • 30 grudnia


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *