zachmurzenie duże
13°
13°
niedziela
Reklama
Usuń azbest z gminą Lipie
26 marca 2021 r. | 13:54
0

Urząd Gminy Lipie informuje, że można starać się o pieniądze na usunięcie i unieszkodliwianie azbestu. Wysokość dofinansowania wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Dotacji mogą podlegać prace związane z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach na terenie Gminy Lipie i obejmujące:

1) rozbiórkę pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest,

2) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) załadunek, transport, unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,

4) oczyszczanie terenu z pyłu azbestowego.

Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację zadania jest złożenie w Urzędzie Gminy Lipie pisemnego wniosku o przyznanie dotacji w wyznaczonym przez Wójta Gminy Lipie terminie naboru (wzór wniosku w załączeniu). Do wniosku należy dołączyć:

1) informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) - wzór w załączeniu;

2) kserokopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę budynku lub kserokopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 wraz z oświadczeniem wnioskodawcy/ców, że w terminie 21 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia właściwy organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia lub zaświadczenie ze Starostwa o niewniesieniu sprzeciwu. (nie dotyczy przypadków samego odbioru wyrobów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości);

Wzory druków do Starostwa znajdują się na stronie:

http://bip.klobuck.pl/1667/274/wydzial-architektury-budownictwa-i-urbanistyki.html

3) szkic terenu z zaznaczeniem terenu / budynku będącego przedmiotem wniosku;

4) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649)- wzór w załączeniu;

5) kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsca składowania azbestu (w przypadku zbierania). Zdjęcia muszą pozwolić na identyfikację obiektu lub miejsca składowania azbestu - wzór w załączeniu.

6) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej - wzór w załączeniu

7) oświadczenie o demontażu we własnym zakresie - w przypadku wniosku o odbiór azbestu składowanego na nieruchomości (zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych)- wzór w załączeniu

Informacje na temat programu udzielane są w pokoju 21 Urzędu Gminy Lipie ul. Częstochowska 29

oraz pod tel. 34 318 80 32-35 wew. 39 lub 48 w godzinach pracy urzędu gminy LipieDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *