zachmurzenie duże
21°
21°
sobota
Reklama
Za tydzień sesja ws. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich
13 marca 2020 r. | 11:44
0

Mimo koronawirusa, Rada Gminy Lipie pracuje. W piątek 20 marca o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się sesja Rady Gminy Lipie, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym

 

porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wystąpienie przedstawiciela firmy TAURON dotyczące planowanych działań na terenie gminy Lipie w 2020 r.
 8. Uwagi radnych i sołtysów dotyczące Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie.
 9. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 10. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XVII Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mateusz Juszkiewicz.
 13. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 14. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 15. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 9 stycznia 2020 r. do 20 marca 2020 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(XIX/.../2020)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. (XIX/.../2020)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2021 rok.(XIX/.../2020)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór sołtysa sołectwa Rębielice Szlacheckie. (XIX/.../2020)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lipie na rok szkolny 2019/2020. (XIX/.../2020)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym.(XIX/.../2020)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipie.(XIX/.../2020)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lipie dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipie. (XIX/.../2020)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2020 rok”. (XIX/.../2020)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(XIX/.../2020)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. (XIX/.../2020)
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 29. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy Lipie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *